MENU
Almindelig søpryd

Fokus på naturen - hvorfor og hvordan?

Som landmand er du tæt på naturen hver dag. Derfor har du en enestående mulighed for at gøre en stor og vigtig forskel for de mange arter af fugle, planter, insekter og pattedyr, der lever på din bedrift.

De fleste landmænd har et ønske om at gøre en indsats for at hjælpe naturen. Men det kan være svært at få overblik over, hvilke indsatser, der gavner naturen mest. Samtidig kan der opstå bekymringer om, om der kan skabes samspil mellem natur og landbrugsproduktion.

For os er det vigtigt, at alle landmænd har mulighed for at pleje og udvikle deres natur med ro i maven, og uden frygt for restriktioner og begrænsninger for produktionen. Derfor har vi i samarbejde med den lokale landbrugsrådgivning fokus på at rådgive dig, så vi i fællesskab finder vejen til det bedst mulige samspil mellem natur, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi.

Læderporesvamp
Foto: Anne Erland Eskildsen, SEGES

Hvordan kan du gøre en forskel?

Udviklingen af landbrugets driftsformer har forringet eller fjernet levestederne for mange arter af fugle, pattedyr, planter, svampe og insekter. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at vende udviklingen, så naturen får mere plads og bedre vilkår. 

Hvis du ønsker at gøre en indsats for naturen på din bedrift, er det vigtigt at starte med at gøre dig nogle tanker om, hvordan du kan prioritere din indsats, så den giver den bedst mulige effekt for naturen.

Som tommelfingerregel er den vigtigste natur at beskytte den, der er sværest at erstatte. De bedste levesteder for planter, dyr, svampe og insekter er dem, der sjældent eller aldrig har været under plov, og som derfor har fået lov til at udvikle sig over årtier. 

Det kan fx være heder, enge, overdrev og moser, men også gamle markveje og stendiger, skovbryn og krat, tørre skrænter, fugtige kanter omkring vandhuller, gravhøje og gamle træer kan have stor værdi. Her findes der et rigt blomsterflor, som giver mad til insekter og fugle, kombineret med yngle- og overvintringssteder, som ikke forstyrres af markarbejde.

Mister man først gamle og artsrige levesteder, hvor der findes mange arter af sjældne sommerfugle, bier, blomster og svampe, kommer de måske aldrig tilbage igen. Derfor er de så vigtige at passe på. Selv den flotteste vildtstribe eller den mest farverige blomsterbrak har langt fra samme naturindhold som en eng, et overdrev eller et gammelt veterantræ, når det kommer til levesteder og livsmylder.

Samtidig er det vigtigt at huske, at en indsats for at forbedre vilkårene for de mest truede arter typisk også vil gavne de almindelige arter, som findes på samme sted. Men hvis man derimod kun fokuserer på at hjælpe de almindelige arter på sin bedrift, vil det ikke have nogen gavnlig effekt for sjældne dyr, planter og insekter. 

Derfor bør naturpleje altid prioriteres efter ’brandmandens lov’:

Brandmandens lov

  1. Start altid med at BEVARE værdifulde arealer med høj naturværdi. 
  2. Derefter kan man BESKYTTE og forbedre arealer med potentielt høj naturværdi.
  3. Først herefter bør man prioritere at GENOPRETTE og lave ny natur.

 

Hvis du har beskyttede naturtyper eller andre uopdyrkede arealer på din bedrift, er det derfor vigtigt at prioritere, at de arealer bliver plejet og beskyttet. 

Vil du vide mere?

Læs mere om, hvad biodiversitet er

Hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan tilgodese nature på din bedrift, kan du finde mere information i vores Faktaark og Foldere eller i vores Videoer og Podcasts


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen