MENU

Økologien mangler næringsstoffer - "Recirkulering" er løsningen!

Skal økologer acceptere undergødskning, når løsningen ligger ’lige for’?

Næringsstofmangel i den økologiske fødevareproduktion kan afhjælpes med afgasset madaffald og andre rest- og affaldsprodukter.
Økologiens næringsstofudfordring starter med et positivt problem: Det økologiske landbrugsareal vokser og vokser, og de godt 300.000 økologiske ha, som man rundede i 2019, svarer til 11-12 % af det samlede landbrugsareal. 

Kvælstofmangel – især på øerne

De store arealer findes primært i kvægtætte områder i Jylland, mens mere husdyrfattige områder (primært øst for Lillebælt) har været svagere repræsenteret. Her har planteavlerne dog i de seneste år i langt højere grad fået øjnene op for muligheden for omlægning til økologisk drift. Uden et samarbejde med en lokal mælkeproducent er mangel på kvælstof dog den store udfordring i økologisk planteavl. 

SEGES udførte i foråret 2019 en undersøgelse, som viser, at hovedparten af større planteavlere på Sjælland ikke kan udnytte den tilladte kvælstofkvote på 100 kg kvælstof pr. ha, da der ikke er organisk gødning til rådighed. Mange benytter sig derfor af en ordning med lav kvælstoftildeling på 60 kg kvælstof pr. ha og gøder derfor ofte suboptimalt. Der er altså et stort behov for øget tilførsel af især kvælstof blandt økologiske planteavlere på øerne.

På jagt efter næringsstoffer

Den problematik har fået SEGES Økologi Innovation til at lede efter de nødvendige næringsstoffer, der skal øge udbytterne, bæredygtigheden og bundlinjen i økologisk planteproduktion. 
Udover husdyrgødning bruger økologer også sædskiftet og grøngødning til at skaffe kvælstof. Dyre formulerede gødninger baseret på bælgplanter, hønsegødning eller kød- og benmel anvendes i den grad, det findes rentabelt, men erhvervet ønsker at introducere nye genanvendte løsninger.

Det er centralt for fortsat økologisk vækst i Østdanmark, at vi kan recirkulere madaffald. Det er aktuelt den største kilde til nye næringsstoffer, som økologer må bruge her og nu
– Casper Laursen

Recirkuleret husholdningsaffald som gødning

Et af de større potentialer som erstatning for konventionel husdyrgødning er genanvendelse af madaffald fra almindelige husholdninger. Husholdningsaffald kan via afgasning i et biogasanlæg returneres til landbrugsjorden. På den måde opnås reel recirkulering ved tilbageførsel af næringsstoffer fra by til land. 

Grafik recirkulering


Regeringens ressourcestrategi om genanvendelse af affald fra husholdninger har resulteret i, at 40 af landets 98 kommuner i 2019 indsamler og kildesorterer madaffald. 21 andre har planer om at udrulle lignende ordninger inden for de næste år, og dermed er kildesortering af organisk madaffald fra husholdninger en landsdækkende indsats.

Hvad kan de nye gødningstyper?

SEGES udfører en række markforsøg med forskellige recirkulerede løsninger baseret på madaffald, kød-benmel, svinebørster samt en biostimulant. Resultater i vårbyg viser samme udbytteniveau og kvælstofrespons for afgasset madaffald som for almindelig svinegylle. 

Det har også lignende næringsstofsammensætning og tørstofprocent. Vi har altså her at gøre med et nyt gødningsprodukt, som kan give de økologiske planteavlere det udbytteboost, der er behov for. Samtidig minimeres afhængigheden af konventionel husdyrgødning.

Recirkuleringen er afhængig af økologiske biogasanlæg

De nye næringsstoffer til økologerne bliver kun tilgængelige, hvis der er biogasanlæg, der kan levere afgasset gødning til økologer. Om den afgassede gødning må bruges på økologiske arealer, afhænger af hvilke biomasser, der omsættes i biogasanlægget. 

Der må bl.a. ikke bruges spildevandsslam, slagteriaffald og GMO-produkter. Det er altså ikke et krav, at biomasserne er økologiske, men blot at de må bruges på økologiske arealer.

Find restprodukter på økogødning.dk

Der findes masser af andre restprodukter, som kan og må bruges af økologer. Protamylasse fra kartoffelmelsproduktion, Vinasse fra gær- og spritfremstilling eller have-parkaffald fra lokale genbrugsstationer er gode eksempler. 

En del af produkterne er ’sæsonvare’, som kun er tilgængelige i begrænset omfang, mens andre kun afsættes lokalt. Det store overblik over regler og produkter er vanskeligt at få, men tjek den nye ØKO-gødningsbørs, en webplatform som bor på økogødning.dk, hvor gødningsfirmaer, renovationsselskaber, grovvareselskaber og biogasanlæg selv uploader deres produkter og informerer om salgsområde, næringsstofindhold, pris osv. 

Måske kan det hjælpe dig med at finde de nødvendige næringsstoffer?


Casper Laursen
Casper Laursen
Teamleder, Specialkonsulent
Økologisk Planteteam
T: +45 8740 5487

Video: Recirkulerede gødningsprodukter i Landsforsøg

 

Video: Afprøvning af biostimulant i de økologiske Landsforsøg

 

Video: Forsøg med husholdningsaffald

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen