MENU
Græssnitter

10 udvalgte om grønne proteiner

Grøn bioraffinering – en gevinst for klima og miljø

Med grøn biografering går høj produktivitet og lav miljøbelastning hånd i hånd. SEGES arbejder sammen med forskere fra universiteterne og private ingeniørvirksomheder om at udvikle nye metoder og effektive systemer, der kan gøre produktion af grønne proteiner ved hjælp af bioraffinering attraktivt for dansk landbrug.

Grønne foderproteiner

Græsdyrkning har stor positiv betydning for miljø- og klimaeffekter fra landbrugsproduktionen. Derfor vil protein udvundet af græs, kløver og lucerne have en stærk bæredygtigheds-profil på de punkter.
Proteinerne i græs, kløver og lucerne har en fin aminosyresammensætning, men skal adskilles fra plantefibrene gennem raffinering for at kunne bruges som proteinfoder og i fødevarer. Det er der arbejdet med i en række udviklingsprojekter gennem de senere år. SEGES har som udviklingscenter for landbruget været involveret i de fleste af disse projekter. Udviklingsarbejdet tager afsæt i at sikre, at produkterne kan produceres på en kost-effektiv måde, som kan konkurrere med eksisterende produkter samtidig med at produktionen kan afregnes til en pris, som gør græsproduktion til et reelt økonomisk attraktiv som landbrugsafgrøde.

Vil du vide mere om SEGES’ indsats på område, så læs her.

Stor interesse hos landmænd

SEGES oplever stor interesse fra landmænd for dette nye forretningsområde – både konventionelle og økologiske.  
Især blandt de økologiske fjerkræ- og griseproducenter er der store forhåbninger til, at der snart findes attraktive fodermidler udvundet gennem bioraffinering af græsprodukter.
Udviklingen drives af et ønske om at finde nye lokalproducerede og bæredygtige alternativer til soya af høj kvalitet. 

SuperGrassPork – Økologisk svineproduktion baseret på græs-protein

SuperGrassPork skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs. Målet er dels at sikre, at der kan skaffes proteinfoder i Danmark til en voksende produktion af økologiske grise, dels sikre, at grisene får et foder, der både er 100% økologisk og afstemt efter grisenes behov for essentielle aminosyrer. Dette vil også give mindre udledning af kvælstof fra grisenes gødning, fordi de skal have mindre protein for at få dækket deres behov for aminosyrer. Endelig kommer der mere kløvergræs i sædskifterne hos økologiske svineproducenter og planteavlere, hvilket vil øge produktiviteten, biodiversiteten og jordens kulstofindhold. 

Finansieret af GUDP. 

Partnere: SEGES (projektleder Erik Fog), AAU, AU-Anis, AU-Eng, AU-Agro, KU-IFRO, IFAU, Friland, Vestjysk Andel.

Læs mere.

Bioraf-Business - Implementering af grøn bioraffinering 

Med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra igangværende udviklingsprojekter inden for grøn bioraffinering (proteinudvinding fra græs) beskrives konkrete anlægsdesigns, skabes overblik over tilgængeligheden af grønt til bioraffinering og placering af biogasanlæg. Målet er at gøre det overskueligt og sikkert for danske aktører – landmænd og samarbejdspartnere - at etablere de første grønne bioraffinaderier og levere græsprotein til brug i økologiske og konventionelle foderblandinger.

Finansieret Svine- og Fjerkræafgiftsfonden

OrganoFinery - bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi 

I projektet udvikles en ny platform for økologisk vækst gennem et koncept for bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi i form af biogas. Projektet arbejder på løsninger af centrale, økologiske udfordringer: Forsyning med økologisk proteinfoder til de en-mavede dyr, bedre og mere robuste sædskifter i områder med få kreaturer og bedre udnyttelse af næringsstofferne, højere udbytter og en stærkere klimaprofil. 

Finansieret af GUDP.  

Partnere: AAU-Cph (projektleder Mette Lübeck), KU-PLEN, KU-IFRO, AU-ANIS, SEGES, IFAU. 

Læs mere.

MultiPlant – flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion 

MultiPlant adresserer den store udfordring i økologisk landbrug, hvor afkoblingen mellem husdyr og planteavl forringer robustheden i planteavlssædskifterne. MultiPlant vil udvikle systemer, som kan producerer store mængder biomasse til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt. Målet er, med udgangspunkt i en værdikædebetragtning, at udvikle, demonstrere og dokumentere potentialet af flerårige blandinger med højt udbytte, høj biodiversitet og lavt input målrettet salgbare produkter. 

Finansieret af GUDP.

Partnere: AU-Agro (Jørgen Eriksen), AU-ANIS, AU-ENG, Økologisk Landsforening, SEGES, Agro Business Park, DLF-Trifolium, PlanEnergi, KU, Vestjyllands Andel.

Læs mere.

Green Eggs 

I projektet videreudvikles bioraffineringsteknikken til ægproduktion med henblik på at levere et økologisk og lokalproduceret proteinfoder til æglæggende høns.  I forsøget inddrages brugen af piletræer i ægproduktionen. Piletræer opsamler de overskydende næringsstoffer, som hønsene udskiller, og derudover anvendes bladene fra piletræerne som foder. 

Finansieret af GUDP.

Partnere: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Ingeborg og Brian Holm, DLG, SEGES. 

Det biobaserede samfund

Det biobaserede samfund er et udviklingsprojekt gennemført af SEGES. Formålet var at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrknings- og managementprocesser samt logistiksystemer inden for produktion af biomasse, så der skabes et grundlag for at udvikle nye forretningsområder i primærproduktionen og bidrage til det biobaserede samfund, herunder bioraffinering. 

Finansieret af midler fra Promilleafgiftsfondene. 

BIOVALUE SPIR

Bio-Value er en strategisk platform for innovation og forskning om værditilvækstprodukter fra biomasse. Der arbejdes også med at vurdere de enkelte projekters socio-økonomi, bæredygtighed og etik. 

Finansieret af Innovationsfonden. 

Partnere: KU-PLEN (Projektmanager: Jane Lindedam), KU-IFRO, DTU-BIOENG, DTU-FOOD, AU-AGRO, AU-ANIS, AU-ENG, AAU, SEGES, TI, Agro Business Park, Hamlet Protein, DLG, ARLA, KMC, DLF-Trifolium, Rockwool, Novozymes, Haldor-Topsøe, Borregaard, Sejet Planteforædling.

Læs mere.

Rapport om erfaringer i værdikæden for økologisk græsprotein 

Forudsætninger for en succesfuld implementering og kommercialisering af økologisk græsprotein i Danmark.

Læs mere.

FarmTest 

Teknikker til høst og presning af græs til udvinding af protein.

Læs mere.


SEGES Future Farming har udgivet White Papers om bioraffinering og om planteprotein, som du finder her.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen