MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

Klima 2050: Hvad kan du gøre på din gård?

I SEGES Innovation samarbejder vi med universiteter, forskere og virksomhederne om at finde løsninger, der mindsker klimaaftrykket fra landbrugsproduktionen. Vi har endnu ikke alle de nødvendige løsninger, og for at lykkes kræver det, at hele samfundet bidrager. At flytte på de grundlæggende elementer kræver en stor og langvarig forskningsindsats. Der er alligevel nogle ting, som du som landmand kan have fokus på, her og nu.

Det kan du gøre i marken

Landmand i rapsmark

Etablere stærke efterafgrøder

En efterafgrøde opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Efterafgrøder reducerer desuden kvælstofudvaskningen. Efterafgrøder har en eftervirkning, så du kan spare på kvælstofgødningen. Samlet set har efterafgrøder en klar positiv klimaeffekt. 

Håndtere husdyrgødning med fokus på klimaet

Husdyrgødning bidrager i betydeligt omfang til landbrugets emissioner af drivhusgasser – i både stald, lager og mark. Et effektivt flydelag eller en overdækning kan reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre. Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas. 

Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig. Optimer udbringningstidspunktet. 

Optimere anvendelsen af kvælstof

Markbrugets største bidrag til drivhusgasser er lattergas fra tilført kvælstof. Derfor er det vigtigt at fintune kvælstofanvendelsen. Beregn kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Beregn markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpas den supplerende gødskning derefter. Du kan også optimere gødskningen med sektionskontrol, kantspredningsudstyr og gradueret tildeling. Ved afgrøder i sandjord med sen vækststart som kartofler og majs kan en nitrifikationshæmmer tilsat ammoniumholdig gødning begrænse både kvælstoftab ved udvaskning og emission af lattergas.

Dyrke mere kløvergræs og græs

Sammenlignet med étårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden. Dyrkning af mere kløvergræs og græs er selvfølgelig især en mulighed på kvægbrug – indtil der eventuelt bliver mulighed for at dyrke kløvergræs og græs som salgsafgrøder til bioraffinering.

Deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt

Det mest effektfulde er at deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, hvis du på din bedrift har lavbundsjord med et højt humusindhold. 

Landbrug & Fødevarer har sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået en fond til multifunktionel jordfordeling, der skal understøtte ekstensivering eller udtagning af landbrugsarealer på lavbundsjorde. 

Det kan du gøre i svineproduktionen

Grise i stald

Udføre hyppig udslusning af gylle 

Hyppig udslusning kan du lave i de fleste eksisterende slagtesvinestalde. Bygger du helt ny stald, er 
der mange andre teknologiske muligheder udover gylleudslusningen. 

Arbejde med foderudnyttelse og foderspild

Mindre foderspild og bedre foderudnyttelse er godt for både økonomi og klima. Ved at øge foderudnyttelsen er det muligt at reducere udskillelsen af klimagasser samtidig med, du sparer foder.

Det kan du gøre i kvægproduktionen

Kvæg

Kigge på andelen af opdræt

Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr per produceret liter mælk vil reducere klimagasemissionen og alt andet lige mindske omkostningerne.

Tilsætte fedt i foderet

Fodring med fedt til drøvtyggere reducerer vommens udslip af metan. Det gælder for malkekøer såvel som opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning til foderet for at dæmpe metanudskillelse fra vommen giver den bedste samlede effekt.

Mindske fodertab og forbedre foderudnyttelse

Mindre fodertab og bedre foderudnyttelse vil reducere det brugte areal per produceret liter mælk eller kilo kød og vil reducere klimagasemissionen. 

Tilpasse proteinindholdet i foderet

Ved at sikre, der ikke er for meget protein i foderet, reducerer du udledningen af klimagasser.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen