MENU
26. juni 2015

Ærgerlig afgørelse i sag om gødningsnormer

Gødningsreglerne bliver ikke sat ud af kraft, indtil der foreligger en endelig dom om, hvorvidt de er gyldige i forhold til nitratdirektivet. Ivar Ravn, direktør i SEGES, beklager afgørelsen.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Vestre Landsret afgjorde fredag, at de danske gødningsregler ikke skal sættes ud af drift, indtil retten har taget stilling til, om de er gyldige i forhold til EU’s nitratdirektiv. Kendelsen går dermed mod Bæredygtigt Landbrug, som har anlagt sagen.

Kendelsen ærgrer Ivar Ravn, direktør for afdelingen Planter & Miljø.

Det er beklageligt for dansk landbrug, at kendelsen faldt ud, som den gjorde. Der er fra Bæredygtigt Landbrug ydet en stor indsats og et langt sejt træk, som desværre ikke har givet det ønskede resultat, siger Ivar Ravn.

Sag har givet fokus

Han noterer dog midt i ærgrelsen med tilfredshed, at sagen har bidraget til et forstærket fokus på, at de danske regler for gødskning dels koster landmændene – og dermed samfundet – rigtig mange penge, dels har en alt for ringe effekt på miljøet.

Det glæder Ivar Ravn, at SEGES har kunnet bidrage fagligt til at understøtte kampen for at få gødningsreglerne sat ud af drift.

- På baggrund af mange års forsøgsarbejde har vi et særdeles veldokumenteret fagligt grundlag for det betydelige tab danske landmænd lider ved undergødskningen, ligesom vi også kan eftervise, at effekten på udvaskning og miljø er yderst begrænset i forhold til omkostningerne for erhvervet. Hvis det er nødvendigt at begrænse udledningen bør man bruge langt mere effektive virkemidler end undergødskning.

- SEGES vil fortsat arbejde for, at vi har det stærkest mulige faglige grundlag til at drive landbrug ud fra og spille vores faglighed på banen, hvor det er muligt og relevant. Uanset dommen er de danske særregler om undergødskning fortsat en dyr og dårlig løsning på de miljøudfordringer, der er i bestemte områder. Der skal nye og bedre løsninger til, ligesom påvirkning fra andre lande skal indgå med større vægt i indsatsen, siger Ivar Ravn.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen