MENU
27. august 2021

Model for klimaværktøj til gården testet

En model for et klimaværktøj til gården, Landbrugets klimaværktøj, er under udvikling. Klimaværktøjet skal give landmanden et overblik over klima-aftrykket fra gårdens produktion og være en hjælp til at sætte ind, der hvor det giver størst effekt. En model for sådan et klimaværktøj er nu ved at være klar på prototype-niveau. Modellen er endeligt klar i slutningen af 2021. Modellen giver mulighed for, at den kan videreudvikles til en version, der sættes i drift og bliver tilgængelig for landmanden primo 2022.
Hans Roust Thysen, Klimachef i SEGES og projektleder Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening fortæller om det nye klimaværktøj
Hans Roust Thysen, Klimachef i SEGES og projektleder Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening fortæller om det nye klimaværktøj

Landbruget vil gerne levere store klimareduktioner. Det er der både behov for og mulighed for. Og landmænd står på spring for at gøre en forskel. Men hvor præcis på den enkelte gård kan der sættes ind, og hvad er det rigtige at gøre? De spørgsmål er der ikke entydige eller generiske svar på, for ikke to landbrugsbedrifter ligner hinanden.

Derfor udvikler landbruget nu et klima-beregningsværktøj målrettet gården – i første omgang som en model for sådan et IT-baseret værktøj. Værktøjet kommer til at tage højde for den enkelte gårds specifikke produktion og data, i så høj grad som det nu er muligt. Dermed kan det motivere og guide landmanden til at sætte ind dér, hvor det kan gøre den største forskel.

Endeligt værktøj klar sidst på året
SEGES og Økologisk Landsforening står bag udviklingen af en prototype af IT-modellen bag klimaværktøjet. Som et skridt på vejen har de to organisationer netop givet landmænd og landbrugsrådgivere en status for udviklingen af prototype. Herefter er der mulighed for yderligere justeringer frem mod slutningen af 2021, hvor en prototype af it-systemet er klar. Hvis der bygges ovenpå modellen, kan en version til landmanden formentlig være klar primo 2022.

Den kan i sidste ende bruges til at skabe et brugervenligt værktøj, som skal gøre det nemmere for landmanden at praktisere de nødvendige klimatiltag på bedriften. Det kunne for eksempel være på områder som dyrenes foder eller de drivhusgasser, som bliver udledt fra jorden. 

Ansvarlig for udviklingen af værktøjet er Hans Roust Thysen, klimachef i SEGES. Han siger:

- Der er mange landmænd og landbrugsrådgivere, som ser frem til at kunne beregne klimaaftrykket på gården.  Det vigtige for dem i forhold til at gøre en forskel og reducere klimagasserne på bedriften er at kun-ne sætte ind der, hvor det gør en forskel og at sætte ind med de rigtige tiltag i takt med at det er muligt i forhold til gårdens drift. Noget kan hurtigt gøres, andet skal ind i en langsigtet planlægning. Prototypen er en milepæl, og med den er vi nået det første skridt på vejen mod et egentligt værktøj til gården. ”Landbrugets klimaværktøj” er et skridt på vejen i landbrugets arbejde med at yde sit bidrag til et lavere klima-aftryk, og nå de klima- og bæredygtighedsmål, som erhvervet selv har sat og som er sat på både nationalt og globalt plan.

Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening, er projektleder for udviklingen af værktøjet. Hun siger:

- I målet mod at kunne reducere den samlede udledning fra det danske landbrug er det helt afgørende, at der findes et værktøj, som kan beregne klimaaftrykket på bedriftsniveau baseret på det samme metode-grundlag for alle landbrugets driftsgrene og produktionstyper. Det kan vi med prototypen på det nye værktøj. Derudover kan værktøjet beregne effekten af klimatiltag, så den enkelte landmand kender effekten af én eller flere indsatser, før han sætter dem i gang. Det øger indsigten og motivationen hos den enkelte landmand og sikrer dermed handling, siger Julie Cherono Schmidt Henriksen.

Fakta:

  • Der er tale om en digital prototype eller model for et klimaværktøj. Udviklingen af denne grund-version er støttet af Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden.
  • Prototypen dækker markdrift og husdyrproduktion (grise, køer, fjerkræ). 
  • Den bygger på data om gården fra flere kilder – dels automatisk overførte data fra f.eks. gødningsregnskabet, dels data som landmanden selv skal taste ind. Samt normtal, hvor der ikke findes data fra bedriften.
  • Landmænd og rådgivere har løbende været inddraget i udvikling og test af prototypen til klimaværktøjet.
  • Landbrugets klimaværktøj vil som standard-prototype være færdigt i slutningen af 2021. 
  • På basis af dette vil der kunne bygges ovenpå til en version, som kan bruges af landmanden og rådgiverne primo 2022. 
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen