MENU
7. juni 2019

Landmandspar får naturpris for at passe på unik natur på Fanø

Michael Baun og hans hustru Bente Villadsen har netop modtaget 15. Juni Fondens Ildsjælepris for deres langvarige og omfattende indsats for forbedring af hederne og kystnaturen på Fanø. SEGES kender parret ganske godt, da de har været med til at udvikle Fokusplaner - et stærkt redskab til at lære den værdifulde natur på ens ejendom at kende.
Naturplejer Michael Baun på besigtigelse af naturværdierne på arealerne på Fanø sammen med Mette Sejerup Rasmussen, Esbjerg Kommune og biolog Anne Erland Eskildsen, SEGES Natur.
Naturplejer Michael Baun på besigtigelse af naturværdierne på arealerne på Fanø sammen med Mette Sejerup Rasmussen, Esbjerg Kommune og biolog Anne Erland Eskildsen, SEGES Natur.

 

15. Juni Fonden uddeler hvert år en naturpris for en særlig indsats for Danmarks natur. I år går prisen til Michael Baun og Bente Villadsens for deres indsats for naturen på Fanø. Parret har arbejdet længe med naturpleje og tidligere været med i et projekt på SEGES om netop naturpleje.
Deres indsats har bidraget til at skabe nye levesteder for sjældne arter, og de bekæmper invasive plantearter. Derigennem har Michael Baun og Bente Villadsen givet et stort bidrag til at forbedre og sikre vigtige levesteder for fåtallige plante- og dyrearter samt til at vedligeholde bevaringsværdige vestjyske biotoper og landskaber. 

Har en Fokusplan fra SEGES
Naturchef i SEGES, Heidi Buur Holbeck, ønsker tillykke med prisen:
- Michael Baun og Bente Villadsen er virkelig gode eksempler på naturplejere, der i det daglige gør en stor indsats for naturen på deres ejendom – en natur, som vi alle har en interesse i, at naturen bliver plejet, siger Heidi Buur Holbeck.
SEGES har i samarbejde med Fanø-parret udarbejdet en fokusplan for Michael Baun og Bente Villadsens ejendom.
- Det er en fokusplan, der tager udgangspunkt i at parret har nogle meget sjældne arter på deres ejendom og på den måde forvalter nogle af Danmarks vigtigste naturarealer, siger Heidi Buur Holbeck.
- Blomster var ikke noget, jeg gik op i. Grønne marker og græs - det var det, køerne skulle have! Sådan så jeg på det, sagde Michael Baun i forbindelse med, at parret modtog prisen.

Se mere om hvad en fokusplan fra SEGES er her.

Langvarig indsats
Fanø huser en helt unik natur i form af vidtstrakte heder og hedemoser i en mosaik med klitter og strandenge. Denne store variation af naturtyper giver livsgrundlag for en høj diversitet af dyr og planter, hvor flere arter er sjældne i Danmark. Tilgroning og tidligere tiders tilplantning har betydet, at de lysåbne områder gradvist forsvinder, og dermed forsvinder en række sjældne arter og den karakteristiske vestjyske kystnatur er dermed truet.  Michael Bauns dybe rødder på Fanø og han og hans hustrus interesse for naturen har skabt grundlaget for en stor og langvarig indsats, der er helt afgørende for at bevare og styrke Fanøs lysåbne heder og kystnatur. 

Kvæg og får afgræsser 
Michael Baun og Bente Villadsen sørger for afgræsning af mere end 400 ha naturarealer med hjælp af 50 Anguskvæg, 20 Merinofår og 40 Texelfår. Michael Baun er desuden involveret i flere projekter, der skal øge biodiversiteten på Fanø, som for eksempel anlæg af vandhuller til den sjældne strandtudse, egnede arealer for den meget fåtallige ensian-blåfugl samt projekter, der giver Michael Baun mere viden om naturpleje. 
Arealerne, som plejes af Michael Baun og Bente Villadsen ligger i Natura 2000-området Vadehavet. Deres indsats har derfor stor betydning for handleplanen for det internationale naturbeskyttelsesområde i bestræbelser på at sikre områdets bevaringsværdige naturtyper, samt for den enestående natur i Nationalpark Vadehavet.

Michael Baun og Bente Villadsens store fortjeneste er, at de har skabt et stærkt samarbejde med Naturstyrelsen, Fanø og Esbjerg kommuner, Sydvestjysk Landboforening, landbrugsrådgivningen SAGRO og med Nationalpark Vadehavet. 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen