MENU
14. januar 2015

Nye kvælstofkrav vil lukke landbruget i mange områder

Beregninger fra SEGES viser, at regeringens vandområdeplaner vil kræve, at landbruget nær lukkede fjordområder skal reducere udledningen af kvælstof med yderligere 40 procent. Bliver det en realitet kan der ikke drives landbrug, vurderer Landbrug & Fødevarer.

Af Thyge Hansen, thh@lf.dk

Gennemføres regeringens vandområdeplaner i den nuværende form, så er det umuligt at drive landbrug i oplandet til en række lukkede fjordområder, eksempelvis Limfjorden, Odense Fjord og Mariager Fjord.

Her vil landbruget skulle reducere udledningen af kvælstof med op til 40 procent. Det kommer oven i den halvering af udledningen, der allerede er opnået.

Det er vurderingen fra SEGES, der har beregnet konsekvenser af de nye vandområdeplaner. Beregningerne blev fremlagt på Plantekongres 2015.

- I alt vil 1 mio. hektar blive markant berørt af planerne. Det svarer til 40 procent af det samlede dyrkbare areal. Vi har specifikt regnet på konsekvenserne for Odense Fjord, der er et af de områder, som planerne får stor betydning for. Her har landbruget halveret udledningen fra begyndelsen af 90’erne til perioden 2008-12 fra 37 kg pr ha til 19 kg. Ifølge vandområdeplanerne skal udledningen nu halveres igen fra 19 kg til 10 kg, siger Ivar Ravn, direktør i SEGES afdeling for planter og miljø.

Han peger på, at den krævede ekstra reduktion skal ske fra et niveau, hvor planterne i forvejen langt fra har optimale vækstbetingelser.

- Planteavlerne kæmper, med den nuværende undergødskning, i forvejen med at producere korn af en ordentlig kvalitet. En yderligere halvering af kvælstoftilførslen vil reelt set gøre det umuligt at drive et rentabelt landbrug i disse områder, siger Ivar Ravn.

Mangler konsekvensberegninger

Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer, mener, at beregningerne fra SEGES tydeligt viser, at vandområdeplanerne ikke er funderet i reelle konsekvensvurderinger.

- Det er simpelthen ikke et realistisk scenarie at skære yderligere ned på et i forvejen ekstremt lavt gødskningsniveau, hvis man ønsker et professionelt og konkurrencedygtigt landbrug, der kan levere råvarer af høj kvalitet.

- På baggrund af beregningerne fra SEGES så forventer vi, at miljømyndighederne går ind og laver realistiske og reelle konsekvensberegninger for hvert enkelt af de områder, der bliver særligt berørt af vandområdeplanerne, siger Torben Hansen.

Han ser i modsat fald ingen mulighed for landbrugsproduktion i disse områder.

- Det vil være en katastrofe for landmændene, og i høj grad også for følgeindustrierne og de mange arbejdspladser. De særligt berørte områder er i forvejen for en stor dels vedkommende karakteriseret af et beskedent erhvervsgrundlag og få arbejdspladser. Vi må forudse, at den finansielle sektor vil fastfryse al udvikling i de berørte områder.

- Rent samfundsøkonomisk bliver konsekvenserne af vandområdeplanerne i den nuværende form således også store, siger Torben Hansen.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen