MENU

Vilkår og betingelser

Her på siden finder du vilkår og betingelser for brug af seges.dk, vores forretningsbetingelser for rådgivning , betingelser for anskaffelse og brug af SEGES Software samt brug af Landmand.dk.

Indhold:

Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

SEGES' forretningsbetingelser for rådgivning juni 2016

Anskaffelse og brug af SEGES Software

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk


Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

Ansvar

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

SEGES er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan SEGES ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Det er tilladt at citere eller referere offentliggjort information i overensstemmelse med lovgivningens regler. SEGES skal uanset gengivelsesform anføres som kilde til oplysningerne.

Nyhedsbreve

SEGES nyhedsbreve udsendes af SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR. 25529529, Agro Food Park 15, DK, 8200 Aarhus N.

Abonnement af SEGES nyhedsbreve kræver en e-mail adresse. E-mail adressen bliver benyttet til at sende dig en aktiveringsmail og herefter nyhedsmails fra dine valgte SEGES nyhedsbrevsgrupper. Du vil ikke blive tilmeldt SEGES nyhedsbreve før du har aktiveret dit abonnement via aktiveringsmailen.

SEGES nyhedsbreve er gratis at modtage og du kan til enhver tid se og ændre dine abonnementsoplysninger ved at klikke ”Opdater” nederst i din seneste e-mail fra SEGES nyhedsbreve. Du kan afmelde SEGES nyhedsbreve ved at klikke nederst i din seneste mail fra SEGES eller ved at sende en e-mail til kontakt@seges.dk.


SEGES’ forretningsbetingelser for rådgivning juni 2016

1. Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger Kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

2. Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

Enhver ændring af SEGES’ ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, Kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

3. Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er SEGES frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er SEGES berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos SEGES er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Kunden skal endvidere godtgøre SEGES udgifter, som SEGES forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for Kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale. Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

5. Honorar

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter SEGES Kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor SEGES forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Kunden og SEGES drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om SEGES’ ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven. Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, SEGES specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af SEGES’ ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af SEGES, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid.

I alle tilfælde godtgør Kunden SEGES samtlige udgifter, der er afholdt af SEGES som led i opgavens løsning.

6. Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelser er netto 20 dage. Efter forfaldsdato forrentes SEGES’ tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

7. Fortrolighed og persondata

SEGES påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven. SEGES påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer SEGES til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

SEGES er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom.

8. Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af SEGES som led i rådgivningen. SEGES har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges rådgivningsaftalen, er Kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at Kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse. For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at SEGES’ navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at SEGES ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

9. Ansvar

Med de nedenfor anførte begrænsninger er SEGES ansvarlig over for Kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens udførelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler:

 • SEGES hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.
 • SEGES’ ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige fem gange det honorar, som er aftalt for den pågældende opgave.
 • Kunden kan alene rejse krav mod SEGES og ikke mod de enkelte medarbejdere.
 • SEGES kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end SEGES.
 • SEGES er ikke ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af selvstændige leverandører, som SEGES henviser til, eller for fejl og forsømmelser begået af underleverandører, som er engageret af SEGES.
 • SEGES påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af SEGES leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre SEGES’ forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som SEGES måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod SEGES som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

10. Lovvalg og værneting

Tvister om SEGES’ rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. Såfremt Kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af SEGES’ rådgivning, anmeldes krav hos SEGES’ ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. Retssag i anledning af SEGES’ rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Aarhus.


Anskaffelse og brug af SEGES Software

Ved installation af SEGES Software betragtes nedenstående vilkår som accepteret af brugerrettighedsejeren.

Servicering af SEGES Software

Priser på programmer i SEGES Software er rene anskaffelsespriser. Betaling for kurser, installation og andre former for service er ikke indregnet. Kundeservice ydes som udgangspunkt af landbrugets rådgivningsvirksomheder, eller alternativt hos SEGES på tlf. +45 7015 5015.

Der ydes kun kundeservice på nyeste version af SEGES Software.

Brugerrettigheder og ophavsret

Landbrugets rådgivningsvirksomheder må bruge SEGES Software kommercielt. Landbrugsskoler må kun anvende programmet til undervisningsbrug. For alle andre gælder, at SEGES Software kun må anvendes i forbindelse med brugerrettighedsejerens egen bedrift eller virksomhed, medmindre der er indgået en særlig aftale med SEGES om kommercielt brug.

Informationer og programmer er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationer må alene ske efter skriftlig aftale med SEGES.

Priser

For landmænd fremgår prisen af den til enhver tid gældende prisliste, som findes her. Abonnement beregnes fra den førstkommende måned efter købet.

Abonnementet opkræves i forbindelse med etablering af programmer forud for resten af abonnementsåret, og efterfølgende en gang årligt i 1. kvartal.

SEGES forbeholder sig ret til at ændre procedure for beregning af abonnement, herunder at opsige abonnement for enkelte programmer.

Er der indgået aftale om kommerciel anvendelse af SEGES Software, gælder særlige vilkår for priser.

SEGES foretager en løbende opdatering af SEGES Software, så programmerne er fagligt ajourførte. Brugerrettighedsejer er selv ansvarlig for opdatering af eget it udstyr, så det kan håndtere nyeste version af SEGES Software.

Opsigelse

Opsigelse af SEGES Software skal ske skriftligt til SEGES Kundecenter - kundecenter@seges.dk

Opsigelse sker med virkning fra udløb af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnement refunderes ikke.

Ansvar

Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugerrettighedsejeren. Ødelagte programmer eller data erstattes ikke.

SEGES' erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til etableringspris plus et års abonnement for det eller de programmer, der måtte være årsag til tabet.

Kun i det omfang lovgivningen pålægger SEGES produktansvar på objektivt grundlag, er SEGES ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.

SEGES er i intet tilfælde ansvarlig for erhvervstingsskader.

SEGES er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.


Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse

Landmand.dk forvaltes ansvarsmæssigt af SEGES. SEGES indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som Landmand.dk giver adgang til enten direkte eller i form af links el. lign. SEGES indestår ej heller for kvaliteten af de produkter, de informationer eller andet materiale, der vises, kan købes eller i øvrigt gøres tilgængelig ved brug af annoncer, tilbud eller anden information i forbindelse med portalen. Tilsvarende indestår SEGES ikke for brugerens anvendelse af informationer fra portalen og de heraf affødte konsekvenser. 
Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil efter SEGES’ valg kunne anlægges ved Retten i København.

Persondatapolitik

Landmand.dk videregiver ingen personlige oplysninger om dig til 3. part. Vi udveksler data med de forskellige indholdsleverandører, men disse oplysninger udveksles i form af nøglefiler der sendes via en sikker forbindelse (SSL). Oplysningerne indeholder ingen persondata - det er udelukkende en nøgle som matches op mod de oplysninger indholdsleverandøren allerede er i besiddelse af.
Landmand.dk tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger. Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. Vi gemmer f.eks. dine personlige oplysninger på servere og computere, som der kun er begrænset og styret adgang til.
Landmand.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på Landmand.dk, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i Landmand.dk's systemer og lignende.

Hvis du som kunde ikke ønsker, at Landmand.dk udveksler data med en af nedenstående nævnte portalserviceleverandører kan du kontakte kundecenter@seges.dk.
Vær opmærksom på, at en begrænsning i udveksling af data med portalserviceleverandører vil forringe brugeroplevelsen af Landmand.dk. 

Følgende portalleverandører udveksler data med Landmand.dk i form af nøgler til identificering af brugeren: 

 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • VestjydskAndel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • SEGES Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 


Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen