MENU

Nye metoder til bekæmpelse af skadedyr

I dette treårige projekt undersøger SEGES Økologi Innovation, om man med hjælp fra nyttedyr kan komme skadedyr til livs i økologisk vinterraps og hestebønner.

Vinterraps og hestebønner har et stort potentiale som leverandør af værdifuldt økologisk fedt og protein, og dermed også et stort økonomisk potentiale for landmanden.

Men dyrkning af vinterraps og hestebønner indebærer også risici. For begge afgrøder er kategoriseret som højrisikoafgrøder, da de let bliver angrebet af skadedyr. Særligt rapsjordlopper og glimmerbøsser i økologisk vinterraps, og bedebladlus i økologiske hestebønner, kan forvolde store tab.

Nye våben

Det store problem i den økologiske planteproduktion er, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen anvendelig metode til bekæmpelse af skadedyr på friland. I dette projekt vil man derfor undersøge to nye vinkler, som kan bidrage med ny viden til en bæredygtig bekæmpelsesstrategi.

I den ene del af projektet vil man undersøge, hvilken effekt det har, hvis man forbedrer levemulighederne for skadedyrenes naturlige fjender på og udenfor dyrkningsfladen. I den anden del af projektet vil man undersøge, hvilken effekt det har, hvis man udsætter en mængde af skadedyrenes naturlige fjender direkte i afgrøderne.

Dansk og international forskning viser, at der bør være et stort uudnyttet potentiale i at anvende nyttedyr i marken. Derfor dækker dette projekt et helt konkret behov, da det med begge grene søger at bidrage med mere grundlæggende viden og samle flere praktiske erfaringer.

Konkrete tiltag

Projektet løber fra 2020-2022, da der skal være tid til at afprøve de relevante tiltag for både hestebønner og vinterraps i to vækstsæsoner, samt at kunne tage højde for variation og smittepres mellem årene.

I samarbejde med to økologiske landbrug demonstreres de forskellige grene af projektet. De første afprøvninger i vinterraps påbegyndes i efteråret 2020. Her demonstreres udbringning af rovbiller, der vurderes at have potentiale til at regulere bestanden af rapsjordlopper. Udbringningen sker med droneteknologi udviklet af firmaet Ecobotix. Afprøvningerne i hestebønnemarkerne startes i foråret 2021. 

Både skadedyr og nyttedyr monitoreres i marken via censorer udviklet af virksomheden Faunaphotonics. Faunaphotonics’ sensorer opsamler signaler om aktivitet i luften og kan artsbestemme et stort antal insekter. Den indsamlede data fra sensorerne vil indgå som et væsentligt element i effektevaluereingen og blive indskrevet i det inspirationskatalog, der til slut vil samle og videreformidle de erfaringer, der bliver gjort i projektperioden.

Erfaringer som forhåbentlig vil kunne gøre konsulenter og landmænd klogere på brugen af nyttedyr og udvide handlingsmuligheder for at bekæmpe skadedyr.


Trine Schwennesen
Trine Schwennesen
Konsulent
Økologi Innovation
T: +45 8740 5331
Fonden for økologisk landbrug
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen