MENU
Mark, gård og siloer

Opgørelse af bæredygtighed på bedriftsniveau

Bæredygtighed består af mange områder og indsatser, som alle opgøres forskelligt. I SEGES Innovation udvikler vi fundamentet for, hvordan landmanden kan opgøre bæredygtighed på sin bedrift ud fra 10 forskellige temaer.

Danske landmænd vil gerne arbejde med bæredygtig udvikling, fordi det er med til at sikre bedriften både nu og i fremtiden. Men hvad indebærer det at arbejde for en bæredygtig udvikling? Skal man som landmand skifte til LED-pærer i stalden eller lægge sin produktion fuldstændig om – eller er det noget midt i mellem?

SEGES Innovation opgør bæredygtighed på bedriften som ud fra følgende ti temaer. Det er temaer, som alle relaterer sig til den enkelte bedrift, og som den enkelte landmand kan optimere på.

Klimapåvirkning

Klimapåvirkning fra landbrugets primærproduktion kommer af emissioner af kulstofdioxid (CO2) fra bl.a. energiforbrug, lattergasemissioner (N2O) fra jord, metan (CH4) emissioner fra dyrenes fordøjelse samt metan fra gødningshåndtering og opbevaring og kulstofrespiration fra organisk materiale i jorden. Klimapåvirkningen er noget, man beregner og ikke noget, man måler.

Vi har endnu ikke det komplette værktøj til at opgøre klimapåvirkningen fra den enkelte bedrift, men vi er i gang med at udvikle det, og vi forventer at afprøve første version i starten af 2021. 

Biodiversitet 

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af levende organismer. Biodiversitet er forskellighed i arter, men også forskellighed i økosystemer og forskellighed i gener mellem individer. Biodiversiteten er både på nationalt og internationalt niveau under pres. På grund af det tempo, som arter uddør i, taler forskere om den 6. masseuddøen.

I Danmark har vi indenfor de seneste 100 år mistet talrige arter af både planter, dyr og svampe, og den negative udvikling ser ud til at fortsætte. Der findes ingen anvendt robust metode til opmåling af biodiversitet på bedriftsniveau, men data er tilgængelige, og med det rette udviklingsarbejde kan man inden for en overskuelig tidsramme opgøre naturværdi på bedriftsniveau og pege på tiltag, som man som landmand kan implementere for at skabe gode levesteder på ejendommen.

Vandmiljø og vandkvalitet

En landbrugsvirksomhed kan bidrage til at sikre vandmiljøet (vandløb, søer, vådområder, fjorde, hav, grundvand) og vandressourcen i fremtiden ved at sætte fokus på sammenhængen og afhængigheden mellem de landbaserede landbrugsaktiviteter og vandkvalitet. Når den enkelte landmand indgår i lavbunds- og vådområde-projekter, eller når der etableres minivådområder, så bidrager det til en øget tilbageholdelse af bl.a. næringsstoffer, som ellers kunne tabes fra markfladen.

Bedriftens håndtering af planteværnsmidler er tilmed et vigtigt element i beskyttelsen af de omgivende vandressourcer. En af de ting, som betyder rigtig meget, er dysevalg og etablering af vaskeplads til sprøjten. Desuden er danske landmænd forpligtet til at registrere brugen af planteværn i de lovpligtige sprøjtejournaler.  

Husdyrenes sundhed og velfærd

Sunde husdyr er et vigtigt element i en bæredygtig produktion. God sundhed betyder, at dyrene kan holde længere under de givne produktionsforhold. Sunde husdyr er grundlaget for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse - et væsentligt bidrag til god dyrevelfærd og en forudsætning for en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion samt god produktionsøkonomi.

Dyrevelfærd er en kompliceret størrelse at registrere. Det kræver observationer på bedriften flere gange om året, men dyrenes sundhedstilstand og deres fysiske rammer er gode indikatorer for dyrevelfærd. 

Markjordens frugtbarhed

Markjordens frugtbarhed er et resultat af sammenhængen mellem jordfysik, -biologi og -kemi, hvor alle parametre vekselvirker med hinanden. En alvorlig trussel mod jordsundheden i Danmark er skadelig jordpakning blandt andet på grund af tungt maskineri og våde marker. Jordbiologien omfatter de levende organismer i jorden, såvel jordboende insekter, som jordens indhold af bakterier og svampe (jordens mikrobiom).

Jordkemien angiver jordens evne til at supplere planterne med næringsstoffer, som skal være i balance i forhold til behovet. Markjordens sundhed kan vurderes, når man kender til praksis i forhold til planterester, sædskifte, næringsstofindhold og management på arealer med erosionsrisiko.

Optimal ressourceanvendelse 

Mere for mindre er godt for økonomi, miljø og klima. Ressourceanvendelsen fortæller os, hvor meget input der bruges på bedriften for at producere en produktenhed.

Bedriftens økonomiske robusthed

Økonomisk bæredygtighed er en nødvendig forudsætning for en bæredygtig landbrugsbedrift og for at opretholde en tilstrækkelig høj standard vedrørende øvrige bæredygtighedsmål, da det ofte kræver investeringer.

En altafgørende forudsætning for en tilstrækkelig investeringskapacitet er, at bedriften er økonomisk rentabel, er tilstrækkelig polstret til at modstå økonomiske stød og har tilstrækkeligt overskud til at kunne foretage såvel økonomisk betingede investeringer som investeringer forbundet med målsætninger inden for de øvrige temaer – målsætninger som måske/måske ikke skaber et afkast på den lange bane.

Ledelse af bedriften

Ledelse af bedriften er en adfærd eller et sæt af handlinger, der er koblet til landbrugsvirksomhedens økonomi – god ledelse er ofte selve forudsætningen for god økonomi.

Ledelsesstruktur, strategiarbejde, risikoafdækning og -ledelse er alle vigtige aktiviteter for en modstandsdygtig, tilpasningsdygtig og udviklingsorienteret landbrugsbedrift. Ledelse af bedriften er et nødvendigt fundament for at kunne identificere og prioritere ressourcer til øvrige handlinger, der måtte bidrage til en bæredygtig udvikling.

Efterlevelse af love og certificeringer

At efterleve danske lovkrav, regler og forordninger er vigtigt at dokumentere i en international kontekst, når reguleringen er mere ambitiøs og vidtrækkende end i andre EU-lande. Så selv om efterlevelse af lovgivning kan opleves som banalt, så er det et kvalitetsstempel af bedriften, såvel som dansk landbrug i sin helhed, når det kan dokumenteres, at man producerer fødevarer efter lovgivningens rammer. 

Arbejdsforhold

Arbejdsforhold betegner alle forhold vedrørende relationen mellem arbejdsgiveren og de beskæftigede. I dansk sammenhæng er mange af de grundlæggende forhold rammesat af overenskomst og lovgivning på beskæftigelsesområdet. 
Hans Roust Thysen
Hans Roust Thysen
Klimachef
Center for Klima & Bæredygtighed
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen