MENU

Vilkår og betingelser

Her på siden finder du vilkår og betingelser for brug af seges.dk, vores forretningsbetingelser for rådgivning , betingelser for anskaffelse og brug af SEGES Software samt brug af Landmand.dk.

Indhold:

Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

SEGES Innovations' forretningsbetingelser

Vilkår for brug af SEGES Software

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 

SEGES Innovations' underdatabehandlere

Vilkår for brug af AgroID

Konkurrencebetingelser


Vilkår og betingelser for brug af seges.dk

Ansvar

Informationerne på denne hjemmeside er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov.

SEGES Innovation er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. Ligeledes kan SEGES Innovation ikke gøres ansvarlig for indhold på andre hjemmesider, som denne hjemmeside har links til.

Ophavsret

Alt materiale på dette websted er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark eller i andre lande. Det er tilladt at citere eller referere offentliggjort information i overensstemmelse med lovgivningens regler. SEGES Innovation skal uanset gengivelsesform anføres som kilde til oplysningerne.

Nyhedsbreve

SEGES Innovation nyhedsbreve udsendes af SEGES Innovation P/S, CVR nr. 42909769, Agro Food Park 15, DK, 8200 Aarhus N.

Abonnement af SEGES Innovation nyhedsbreve kræver en e-mail adresse. E-mail adressen bliver benyttet til at sende dig en aktiveringsmail og herefter nyhedsmails fra dine valgte SEGES Innovation nyhedsbrevsgrupper. Du vil ikke blive tilmeldt SEGES Innovation før du har aktiveret dit abonnement via aktiveringsmailen.

Når du tilmelder dig nyhedsbreve fra SEGES Innovation vil du løbende modtage nyhedsbreve med information omkring de emner og områder, som du har tilmeldt dig samt information om arrangementer, produkter og ydelser fra SEGES Innovation.

SEGES Innovation nyhedsbreve er gratis at modtage og du kan til enhver tid se og ændre dine abonnementsoplysninger ved at klikke ”Opdater” nederst i din seneste e-mail fra SEGES Innovation nyhedsbreve.

Du kan afmelde SEGES Innovation nyhedsbreve ved at klikke nederst i din seneste mail fra SEGES Innovation eller ved at sende en e-mail til kontakt@seges.dk. Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet i vores privatlivspolitik

 

SEGES Innovations forretningsbetingelser

A. Forretningsbetingelser for SEGES Innovations salg af rådgivningsydelser til landmænd
 
B. Forretningsbetingelser for SEGES Innovations salg af varer og ydelser til kunder, herunder landmænd, bortset fra rådgivningsydelser til landmænd

C. Forretningsbetingelser for SEGES Innovations salg af varer og ydelser til udenlandske kunder (dansk oversættelse)

D. General Terms and Conditions for SEGES Innovation’s sale of goods and services to foreign customers


Vilkår for brug af SEGES Software

Ved installation eller ibrugtagning af SEGES Software, betragtes nedenstående vilkår som accepteret.

Definitioner

I nærværende vilkår forstås ved:

Abonnement: en aftale om brug af SEGES Software for en given periode og for en given landbrugsbedrift. 

Abonnent: en kunde, som har tegnet abonnement på SEGES Software (typisk en ejer af en landbrugsbedrift, landmanden).

Landbrugsbedrift: en teknisk-økonomisk enhed med arealer og tilhørende bygninger, maskiner og husdyr, der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage (eller lignende jordbrugsvirksomheder) der drives af samme fysiske eller juridisk person.

SEGES Software: med SEGES Software menes IT produkter fra SEGES Innovation, som er designet med henblik på praktisk anvendelse på landbrugsbedrifter inden for plante- og husdyrområdet. Du kan se hvilke SEGES Software programmer vilkårene gælder for på www.seges.dk/software.

Priser og betaling

Priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, som findes på www.seges.dk/software/priser.

Ved køb af et abonnement opkræver SEGES Innovation en købspris og en løbende årlig abonnementsafgift, der kan variere ud fra landbrugsbedriftens størrelse. 

Købsprisen og 1. års abonnementsafgift opkræves samlet i forbindelse med levering. 

Med mindre SEGES Innovation har modtaget en opsigelse af abonnementet, så forlænges dette automatisk ved årsskiftet, hvorefter abonnementsafgiften opkræves en gang årligt i 1. kvartal.

Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr. samt morarenter i henhold til renteloven. Overgives sagen til inkasso, opkræves et inkassogebyr på 100,00 kr.

Såfremt et skyldigt beløb ikke er betalt efter modtagelse af 2. rykker, er SEGES Innovation berettiget til straks at lukke abonnementet. Abonnementet genåbnes når det skyldige beløb inkl. renter og eventuelle omkostninger er fuldt indbetalt. 

Købspris og abonnementsafgifter dækker alene brugsretten til IT produktet. Betaling for kurser, installation og andre former for service er ikke indregnet og faktureres særskilt. 

Gratis prøveperiode

Når du bestiller abonnementerne CropManager + Mark Online Basic, CropManager + Mark Online Premium, CropManager Tildelingslag, CropManager Varslingspakke, Højtopløseligt luftkort, FarmTracking Basic, FarmTracking Premium, FarmTime, FarmTime Stempelur, KemiTjek, CRiskA, Planteværn Online og Vandregnskab, får du programmerne gratis i løbende + efterfølgende måned.

Det enkelte abonnement fortsætter automatisk, når prøveperioden er ovre, og du vil få tilsendt en faktura for det valgte abonnement. Ønsker du ikke at fortsætte abonnementet, skal du opsige det pr. mail til abonnement@seges.dk inden, den gratis periode er ovre.

Ændring af abonnementet

SEGES Innovation forbeholder sig ret til uden varsel at ændre abonnementsvilkårene om priser og betalingsbetingelser. Eventuelle ændringer af priser og betalingsbetingelser vil fremgå af den årlige opkrævning.

Ændringer af øvrige vilkår kan ske med et varsel på 15 dage og varsles enten via e-mail, brev eller den årlige opkrævning af abonnement (faktura fremsendt i 1. kvartal).

Opsigelse

Abonnementet løber indtil SEGES Innovation modtager en skriftlig opsigelse af abonnementet. Opsigelse kan ske med virkning fra udløb af den forudbetalte abonnementsperiode. Forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Ved automatisk forlængelse af abonnementet ved årsskifte fremsender SEGES Innovation i løbet af 1. kvartal en opkrævning for abonnementsafgiften for indeværende år. I opkrævningen er angivet en frist for betaling og en ny frist for rettidig opsigelse af abonnementet for indeværende år.

Hvis abonnementet opsiges inden udløbet af opsigelsesperioden, som anført på opkrævningen, så krediteres abonnementsafgiften for indeværende år, og abonnementet lukkes straks. 

Opsiges abonnementet efter udløbet af opsigelsesfristen, løber abonnementet videre i hele indeværende år. 

Hvis abonnenten har tegnet abonnement på flere IT produkter eller for flere landbrugsbedrifter, så skal hvert abonnement opsiges særskilt.

Brugere og brugsret

Ved tegning at et abonnement til SEGES Software erhverves alene en brugsret, der er begrænset til anvendelse af IT produktet med henblik på drift af en enkelt landbrugsbedrift

Såfremt abonnenten ønsker at anvende SEGES Software med henblik på drift af flere landbrugsbedrifter, så skal der tegnes et abonnement pr. landbrugsbedrift.

Abonnenten har ret til at give andre brugere, f.eks. medarbejdere eller rådgivere, adgang til egne data og til at anvende IT produktet, såfremt der alene udføres arbejde for abonnentens landbrugsbedrift. 

Abonnenten har ikke ret til at videresælge, videregive eller på anden måde overdrage sin brugsret til tredjemand og tredjemands landbrugsbedrift.

Servicering af SEGES Software

SEGES Software vedligeholdes løbende, så programmerne er fagligt ajourførte. 

Kundeservice ydes af SEGES Innovation på tlf. +45 7015 5015 eller på mail kundecenter@seges.dk.

Der ydes kun kundeservice på nyeste version af SEGES Software.

Krav til udstyr

Abonnenten er selv ansvarlig for opdatering af programmel og konfiguration af eget IT udstyr, således at det kan håndtere nyeste version af IT produktet. 

Såfremt abonnenten ikke kan anvende IT produktet pga. fejl eller mangler i eget IT udstyr, refunderes allerede betalt abonnement ikke. 

Ophævelse

SEGES Innovation kan ophæve et abonnement ved væsentlig misligholdelse. 

Væsentlig misligholdelse kan f.eks. være videresalg af abonnementet eller produktet til tredjemand, videregivelse af produktet, koder mm. til tredjemand, manglende betaling. 

Ved ophævelse tilbagebetales forudbetalt abonnement ikke.

Ophavsret 

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR-nr.: 25529529 har alle immaterielle rettigheder til produktet samt de tilknyttede services og funktioner med mindre andet er udtrykkeligt angivet.

Med virkning fra 1. januar 2022 har Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, overdraget brugsretten til produktet samt de tilknyttede services og funktioner til SEGES Innovation P/S, CVR-nr.: 42909769, som i den forbindelse overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse heraf, hvorfor samtykke i aftalevilkår skal gives til SEGES Innovation.

Informationer og SEGES Software er beskyttet i henhold til ophavsretsloven, og overdragelse af informationer må alene ske efter skriftlig aftale med SEGES Innovation. 

Ansvar

SEGES Innovation er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

SEGES Innovation ansvar er under alle omstændigheder begrænset beløbsmæssigt, således at erstatning aldrig kan overstige fem gange den årlige abonnementspris for det pågældende IT-produkt.

SEGES Innovation er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

Abonnenten kan alene rejse krav mod SEGES Innovation og ikke mod de enkelte medarbejdere.

SEGES Innovation indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som brugeren eller andre aktører frembringer, og som bliver anvendt i et IT-produkt. 

Sikkerhedskopiering og opbevaring af data påhviler alene brugerrettighedsejeren. Mistede eller ødelagte data erstattes ikke. 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger SEGES Innovation produktansvar på objektivt grundlag, er SEGES Innovation ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.

SEGES Innovation er ikke ansvarlig for tab eller skade på Kundens og dennes samarbejdspartneres og kunders data eller databaser, forretnings- og driftsafbrydelser eller tab på grund af anden forretningsafbrydelse, der kan forekomme ved brug af databaser, systemer, applikationer, opdateringer, installationer, patches og andre digitale løsninger, som SEGES Innovation udbyder, vedligeholder, driver, udvikler og supporterer (”Softwaren”), eller ved manglende eller utilstrækkelig ydeevne eller produktivitet af Softwaren. 

Kunden er ansvarlig for selv at foretage test af Softwaren, herunder i forhold til Kundens samarbejdspartnere og kunder, i et særskilt set-up og sikre, at der forefindes rollback-planer og backup forud for en eventuel opgradering, patchning m.v. af Softwaren til reetablering af data m.v.

SEGES Innovation er ikke ansvarlig for fejl og mangler i Softwaren i det omfang, disse er forårsaget af eksterne faktorer, herunder anden software eller produkter. Endvidere er SEGES Innovation ikke ansvarlig for Softwarens anvendelighed i forhold til den specifikke brug, som Kunden har anmodet om eller påtænkt, herunder integration af eller interaktion mellem på den ene side Softwaren og på den anden side Kundens og dennes samarbejdspartneres og kunders eget udstyr, softwaremiljø eller tredjepartssystemer. 

Derudover er SEGES Innovation ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af ændringer i konfiguration eller datastruktur, eller der opstår som følge af, at Softwaren bruges i strid med ”Vilkår for brug af SEGES Software”, eller såfremt Kunden og dennes samarbejdspartnere og kunder i øvrigt ved uagtsomhed har medvirket til sådanne tabs indtræden.

Ved implementering af nye versioner, opdateringer, udgivelser, patches, rettelser m.v. i Softwaren påtager SEGES Innovation sig intet ansvar for Kundens og dennes samarbejdspartneres og kunders mulighed for fuldt ud at anvende nye funktioner eller ændringer i Softwaren, eller for at sådanne opdateringer m.v. er kompatible med eller på anden måde fejlfri i forbindelse med eventuelle justeringer, indstillinger eller ændringer, som Kunden og dennes samarbejdspartnere og kunder har fået foretaget i Softwaren og/eller i forhold til tredjepartsprodukter. Derudover garanterer SEGES Innovation ikke bagudkompatibilitet mellem nye versioner, deres funktionaliteter eller mellem sprogspecifikke og landespecifikke funktionaliteter. 

SEGES Innovation påtager sig intet ansvar for, at Softwaren er kompatibel med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.

Lovvalg og værneting 

Enhver tvist er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. 

Anmeldelse af eventuelle krav skal ske til SEGES Innovation's ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar, att., Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

En eventuel retssag skal anlægges ved Retten i Aarhus.

Persondata / Øvrige vilkår

SEGES Innovation vil - ved Abonnentens anvendelse af SEGES Software - anvende Abonnentens personoplysninger til analyse-, forsknings- og statistiske formål. I den forbindelse kan SEGES Innovation samkøre datasæt modtaget fra andre virksomheder, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data. SEGES Innovation agerer i disse tilfælde som selvstændig dataansvarlig i henhold til Persondataforordningen, og Abonnenten giver ved underskrift af dette Abonnement (selv eller på vegne af sine ansatte) samtykke og tilladelse til, at SEGES Innovation kan benytte personoplysningerne til de førnævnte formål. 

SEGES Innovation behandler endvidere personoplysninger på vegne af Abonnenten i det omfang, at SEGES Innovation ikke er selvstændig dataansvarlig for sådanne personoplysninger efter punktet ovenfor. Medmindre der er indgået en særskilt databehandleraftale, vil SEGES Innovation behandling af personoplysninger på Abonnentens vegne foregå på følgende vilkår: 

 1. SEGES Innovation må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Abonnenten, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som SEGES Innovation er underlagt; i så fald underretter SEGES Innovation Abonnenten om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a. 
   
 2. Abonnenten bemyndiger og giver ved sin tiltrædelse af disse vilkår SEGES Innovation fuldmagt til på vegne af Abonnenten at etablere og indgå et lovligt overførselsgrundlag til overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller til internationale organisationer, uanset om dette må være i form af EU-Kommissionens standardkontrakter til overførsel af personoplysninger til tredjeland eller andet lovligt overførselsgrundlag. 
   
 3. Disse Vilkår udgør Abonnentens instruks. SEGES Innovation må behandle personoplysninger på vegne af Abonnenten, ved Abonnentens brug af SEGES Software, herunder ved lagring af Abonnentens personoplysninger. SEGES Innovation behandler følgende oplysninger: 
  • Abonnentens medarbejdere: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontaktoplysninger
    
  • Abonnenten: Produktionsdata (lokationsdata, økonomioplysninger, animalskproduktion, planteproduktion), stamoplysninger og kontaktoplysninger. 
    

  SEGES Innovation behandler ingen følsomme personoplysninger. 

  SEGES Innovation må overføre personlysninger til tredjelande, forudsat en sådan overførsel er nødvendig for at SEGES Innovation kan levere SEGES Software.  
   

 4. SEGES Innovation underretter omgående Abonnenten, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret. 
   
 5. SEGES Innovation sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af Abonnenten, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. 
   
 6. SEGES Innovation iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32.
   
 7. SEGES Innovation må generelt gøre brug af underdatabehandlere. Se SEGES Innovation's underdatabehandlere. Abonnenten har mulighed for at modtage notifikationer om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse, ophør eller erstatning af underdatabehandlere, inden brugen påbegyndes, ved at tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail på følgende mailadresse: kundecenter@seges.dk.  

  Såfremt Abonnenten gør indsigelse mod brug af en underdatabehandler, og SEGES Innovation ikke ønsker at efterkomme en sådan indsigelse, er Abonnenten berettiget til at opsige det SEGES Software, hvortil den pågældende underdatabehandler benyttes. 
   
 8. SEGES Innovation skal sørge for at pålægge underdatabehandleren databeskyttelsesforpligtelser svarende til dem, der er fastsat i disse vilkår, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen. 
   
 9. SEGES Innovation bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt Abonnenten ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.   
   
 10. SEGES Innovation bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af Abonnentens forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for SEGES, jf. art 28, stk. 3, litra f.
   
 11. SEGES Innovation stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise SEGES Innovation overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for Abonnenten og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Abonnenten eller en anden revisor, som er bemyndiget af Abonnenten. 
   
 12. Ved ophør af Abonnentens brug af SEGES Software forpligtes SEGES Innovation til, efter Abonnentens valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til Abonnenten, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

SEGES Innovation tilstræber den størst mulige sikkerhed for Abonnentens persondata.

SEGES Innovation bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte Abonnentens personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller visning.

SEGES Innovation anvender endvidere cookies. Ved at bruge SEGES Software, giver du samtykke til, at SEGES Innovation anvender cookies.

Du kan læse SEGES Innovation privatlivspolitik her. 


Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af Landmand.dk

Ansvarsfraskrivelse

Landmand.dk forvaltes ansvarsmæssigt af SEGES Innovation. SEGES Innovation indestår ikke for validiteten, fuldstændigheden eller lovligheden af de informationer, som Landmand.dk giver adgang til enten direkte eller i form af links el. lign. SEGES Innovation indestår ej heller for kvaliteten af de produkter, de informationer eller andet materiale, der vises, kan købes eller i øvrigt gøres tilgængelig ved brug af annoncer, tilbud eller anden information i forbindelse med portalen. Tilsvarende indestår SEGES Innovation ikke for brugerens anvendelse af informationer fra portalen og de heraf affødte konsekvenser. 
Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil efter SEGES Innovations valg kunne anlægges ved Retten i Aarhus.

Persondatapolitik

Landmand.dk videregiver ingen personlige oplysninger om dig til 3. part. Vi udveksler data med de forskellige indholdsleverandører, men disse oplysninger udveksles i form af nøglefiler der sendes via en sikker forbindelse (SSL). Oplysningerne indeholder ingen persondata - det er udelukkende en nøgle som matches op mod de oplysninger indholdsleverandøren allerede er i besiddelse af.
Landmand.dk tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger. Vi bruger en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. Vi gemmer f.eks. dine personlige oplysninger på servere og computere, som der kun er begrænset og styret adgang til.
Landmand.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af services og tilbud på Landmand.dk, herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser, indbrud i Landmand.dks systemer og lignende.

Hvis du som kunde ikke ønsker, at Landmand.dk udveksler data med en af nedenstående nævnte portalserviceleverandører kan du kontakte kundecenter@seges.dk. Vær opmærksom på, at en begrænsning i udveksling af data med portalserviceleverandører vil forringe brugeroplevelsen af Landmand.dk.  Følgende portalleverandører udveksler data med Landmand.dk i form af nøgler til identificering af brugeren: 

 • Agri Nord: CVR, kundenummer
 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Care4farm: Sensordata fra gylletanke
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • DLG: CVR, kundenummer
 • Flexfarming: CVR, kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Grainit: CVR, kundenummer
 • LandboSyd: CVR, Kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • Ranch Systems: Sensordata fra gylletanke
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • TNMit: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring A/S: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring: Sensordata fra gylletanke
 • Vestjyllands Andel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • Vilomix: CVR, kundenummer
 • Webstech: CVR, kundenummer
 • Østdansk Landboforening: CVR, kundenummer
 • SEGES Innovation Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Innovation Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 

Ansvarsfraskrivelse og Persondatapolitik for brug af MitLMO.dk

Ansvarsfraskrivelse 

Kun i det omfang lovgivningen pålægger LMO og SEGES Innovation produktansvar på objektivt grundlag, er LMO og SEGES Innovation ansvarlig for personskade samt forbrugertingsskade, der er forårsaget af et defekt produkt.  I alle tilfælde gælder en ansvarsbegrænsning på maksimalt fem gange den årlige abonnementspris for det pågældende it-produkt.  LMO og SEGES Innovation er i intet tilfælde ansvarlig for erhvervstingsskader.  LMO og SEGES Innovation er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag.  Denne ansvarsfraskrivelse er underlagt dansk rets almindelige regler og enhver tvist relateret til ansvarsfraskrivelsen, som ikke kan løses ved forhandling, vil kunne anlægges ved byretten i Aarhus. 

Persondatapolitik 

LMO og SEGES Innovation tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger.
MitLMO er baseret på services, hvor der udveksles data med forskellige indholdsleverandører. På den måde sikres, at du ikke skal logge ind, og huske kodeord til en række hjemmesider. Målet er også at koble data fra forskellige kilder, for at vise de bedst mulige informationer, prognoser og varslinger, samt relevante links. Således øges dit overblik, og tidsforbrug mindskes. MitLMO tilstræber den størst mulige sikkerhed af dine personlige oplysninger og benytter derfor en række sikkerhedsteknologier og fremgangsmåder for at beskytte dine personlige oplysninger imod uautoriseret adgang, brug eller visning. 

Følgende portalleverandører udveksler data med mitlmo.dk: 

 • Arla: CVR, kundenummer
 • Animal Market: CVR, kundenummer
 • Bayer: CVR, kundenummer
 • Bluegarden: CVR, kundenummer
 • Care4farm: Sensordata fra gylletanke
 • Daka: CVR, kundenummer
 • Danish Agro: CVR, - kundenummer
 • DLG: CVR, kundenummer
 • Flexfarming: CVR, kundenummer
 • Fødevarekædeoplysninger: CVR, kundenummer
 • Grainit: CVR, kundenummer
 • Mejeriernes afregningssystem: CVR, kundenummer
 • Min Agro: CVR, kundenummer
 • NAG: CVR, kundenummer
 • Ranch Systems: Sensordata fra gylletanke
 • RYK: CVR, kundenummer
 • SP Pork: CVR, kundenummer
 • SPF-Danmark: CVR, kundenummer
 • Tican: CVR, kundenummer
 • TNMit: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring A/S: CVR, kundenummer
 • Topdanmark Forsikring: Sensordata fra gylletanke
 • Vestjyllands Andel: CVR, kundenummer
 • VikingDanmark: CVR, kundenummer
 • Vilomix: CVR, kundenummer
 • Webstech: CVR, kundenummer
 • SEGES Innovation Kvægdatabase: CVR, kundenummer bruges til at identificere antal dyr i besætning, vise aktuelle kritiske nøgletal samt status på version af software.
 • SEGES Innovation Plantedatabase: CVR, kundenummer bruges til hente oplysninger fra Mark Databasen omkring dyrket areal og typer af afgrøder. 

Brugeroplevelse 

For at sikre den bedste brugeroplevelse af MitLMO er det nødvendigt, at opsamle adfærdsdata på brugerne. Dette gøres bl.a. via brug af Cookies. En Cookie er en lille datafil, som websider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. Dette er bl.a. med til at sikre, at vi kontinuerligt kan arbejde med, at optimere din brugeroplevelse. Du kan til enhver tid tilgå en opdateret liste over Cookies, der benyttes af LMO og SEGES Innovation.

Udover Cookies benytter MitLMO også spørgeskemaundersøgelser (2-3 gange årligt), brugertests og nyhedsbreve (op til 12 gange årligt) til at undersøge brugernes behov og formidle nyheder/informationer fra MitLMO.

Alle oplysninger og resultater fra analyser på baggrund af brugerstatistik videregives kun i anonymiseret form. LMO og SEGES Innovation videregiver ikke personoplysninger i ikke-anonymiseret form til 3. part uden dit samtykke, men vi kan vælge at benytte eksterne samarbejdsparter til hjælp ved databehandlingen. Disse samarbejdsparter vil i givet fald være omfattet af de samme begrænsninger.

 Ønsker du yderligere information om vores indsamling og behandling af personoplysninger eller ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan dette ske via henvendelse til kundecenter@lmo.dk.


Vilkår for anskaffelse og brug af Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler 

Programmoduler

Ved programmoduler forstås i nærværende tekst enhver kombination af software, kortmateriale og hardware fra PlanteIT under SEGES Innovation samt fra Geodatastyrelsen, Fødevareministeriet og COWI. 

Licenstager, landbrugsbedrift og bedriftsareal

Licenstageren skal tegne ét abonnement (licens) pr. landbrugsbedrift (virksomhed). Der skal tegnes abonnement for landbrugsbedriftens samlede matrikulerede areal plus areal af eventuelle forpagtninger.  Med en landbrugsbedrift forstås en økonomisk driftsenhed (en virksomhed med samme CVR-nummer), der driver landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage eller lignende jordbrugsvirksomhed og hvor driften forestås af samme fysiske eller juridiske person. Med licenstager forstås den, som giver accept i sin egenskab af ejer eller forpagter af en landbrugsbedrift 

Rettigheder

Abonnementet giver licenstager brugsret til de omfattede programmoduler. Brugsretten er begrænset til kun at omfatte intern anvendelse indenfor de opgaver, der følger af drift, administration og lignende for den konkrete landbrugsbedrift. Herunder hører bl.a. opmåling af arealer som grundlag for anmodning om enkeltbetalingsstøtte. Kun arealer, der hører til den konkrete landbrugsbedrift er omfattet af licensen. Licenstageren har ikke ret til at videresælge, videregive eller på anden måde overdrage brugsretten til programmodulerne til brug for tredjemand. Det accepteres dog, at en konsulent eller maskinstation rekvireret af landmanden, kan få adgang til data for den pågældende landbrugsbedrift. Med konsulent menes en professionel rådgiver indenfor jordbrugsvirksomhed, f.eks. en planteavlskonsulent eller lignende. Ligeledes gælder, at der må lægges én skærmkopi med kort i max. 800 * 800 pixels på én hjemmeside på internettet. Dog accepteres kort til internettet ikke for produkter fra COWI.

Licenstager kan tegne et datadelingsabonnement, som giver maskinfællesskaber, maskinstationer og andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde på landbrugsbedriften, adgang til at foretage registreringer på landbrugsbedriften i forbindelse med udførelse af arbejde på landbrugsbedriften. Rådgivning og andet arbejde på baggrund af data og analyse heraf kan ikke ske på baggrund af et datadelingsabonnement men forudsætter tegning af abonnement.

Priser

Priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Betaling for kurser, installation og anden form for service i relation til programmodulerne er ikke indregnet.  Betalingen for at anskaffe og anvende programmodulerne består hhv. af en oprettelsespris, der betales én gang ved oprettelse og et årligt abonnement, der giver ret til at anvende programmodulerne.  Ved oprettelse faktureres oprettelsesprisen plus abonnement for resten af kalenderåret. Derefter faktureres abonnement én gang årligt forud for et helt kalenderår ad gangen.  Hvis driftsenhedens samlede areal forøges, fremsendes en ny opkrævning for oprettelsespris og abonnement vedrørende det fremtidige areal. Allerede indbetalt oprettelsespris og abonnement for det pågældende programmodul vil blive modregnet i den nye opkrævning. Ændringen træder øjeblikkeligt i kraft.  Hvis driftsenhedens areal formindskes, refunderes ikke indbetalt oprettelsespris og abonnement.  Opsigelse af abonnementet kan ske med 1 måneds varsel til udløb af et kalenderår ved skriftlig henvendelse til SEGES Innovation. Ved opsigelse bortfalder retten til at anvende programmodulerne. Der tilbagebetales aldrig forudbetalt abonnement. Dette gælder også selvom opsigelsen sker midt i et kalenderår.  Ved genoprettelse betales oprettelsesprisen en gang til. 

Ansvar

SEGES Innovation er under ingen omstændigheder ansvarlig for erhvervsmæssigt driftstab, tab af omsætning, tab af forventet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet direkte eller indirekte tab, uanset årsag. SEGES Innovation hæfter ikke for produktansvar, medmindre dette pålægges af lovgivningen på objektivt grundlag.  Enhver brug af programmodulerne sker således på brugerens eget ansvar og brugeren accepterer derfor, at der ikke vil kunne rejses noget krav mod Geodatastyrelsen, COWI eller SEGES Innovation som følge af brug af programmodulerne. Geodatastyrelsen, COWI eller SEGES Innovation er heller ikke pligtig til at erstatte tab af nogen art som følge af eventuelle fejl og unøjagtigheder i programmodulerne.  SEGES Innovation
erstatningsansvar er i enhver henseende begrænset til oprettelsesprisen plus et års abonnement. 

Ophavsret

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR-nr.: 25529529, har den fulde ophavsret til programmoduler samt det tilhørende dokumentationsmateriale med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Med virkning fra 1. januar 2022 har Landbrug & Fødevarer F.m.b.A, overdraget brugsretten til Dansk Markdatabase og tilhørende programmoduler samt det tilhørende dokumentationsmateriale til SEGES Innovation P/S, CVR-nr.: 42909769, som i den forbindelse overtager ansvaret for drift og vedligeholdelse heraf, hvorfor samtykke i aftalevilkår skal gives til SEGES Innovation.
Geodatastyrelsen har den fulde ophavsret til styrelsens kort og produkter. COWI har den fulde ophavsret til COWI’s kort og produkter. Fødevareministeriet har den fulde ophavsret til Fødevareministeriets kort og produkter.  Ved gengivelse af produkterne i analog eller digital form, skal der gøres tydeligt opmærksom på ophavsretten (Copyright SEGES Innovation; Copyright COWI; Copyright Geodata-styrelsen; Copyright Fødevareministeriet). 

Misligholdelse

Ved misligholdelse af ovennævnte bestemmelser ophæves adgangen til programmodulerne med øjeblikkelig virkning og licenstager kan retsforfølges i henhold til dansk ret.

Forbehold for ændringer i priser og vilkår

SEGES Innovation forbeholder sig ret til at ændre i priser og vilkår. 

1. januar, 2022. SEGES Innovation, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N.


SEGES Innovations underdatabehandlere

IBM DANMARK ApS 
CVR-nummer 65305216 
Adresse Prøvensvej 1 
Postnummer og by 2605 Brøndby 

Microsoft AZURE


Vilkår for brug af AgroID

En del af SEGES Innovation’s websites præsenterer indhold uden login, mens mange af vores digitale løsninger og programmer kræver, at du logger ind, før du kan benytte dem. For at kunne logge ind, skal du have et AgroID. Mangler du et AgroID, kan du oprette dig som bruger via dette link.

Vær opmærksom på, at en del websites/programmer, der har indhold bag login er betalingsløsninger. Det betyder, at du skal have et abonnement for at få adgang til indholdet. Læs mere om Digitale løsninger fra SEGES.

Når du benytter AgroID til at få adgang til indhold bag login, præsenteres indholdet på baggrund af din brugerprofil. 

AgroID er en identifikationsløsning med Single Sign On, der ved at placere en cookie i din browser gemmer dine loginoplysninger, således at du ikke behøver at logge ind, hver gang du besøger et SE-GES Innovation website eller et program i din webbrowser. Du kan selv bestemme, om du ønsker at logge på igen, når webbrowseren har været lukket eller om du ønsker at blive ved med at være logget ind. Læs mere her.

Ved at gøre brug af AgroID accepterer du, at websites og programmer gemmer cookies i din web-browser for at kunne vise dig indhold bag login, der er tilpasset ud fra din brugerprofil og som sikrer dig en bedre brugeroplevelse.


Konkurrencebetingelser

Generelle konkurrencebetingelser for SEGES Innovations konkurrencer på Facebook

Konkurrencer oprettes og gennemføres af SEGES Innovation, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Ved deltagelse videregiver du information til SEGES Innovation og ikke Facebook. Konkurrencerne er hverken støttet, administreret eller associeret med Facebook.
Ved deltagelse i SEGES Innovations konkurrencer via vores Facebook-sider godkender du følgende konkurrencebetingelser:

Hvem kan deltage

Konkurrencen er for personer bosiddende i Danmark. Ansatte hos SEGES Innovation er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen.

Lodtrækning og vinder

Vinderen af konkurrencen findes via lodtrækning. Den udvalgte person tildeles præmien. Vinderne offentliggøres ved navn i det Facebook-opslag, som indeholder konkurrencen – brugeren ”tagges” og får derved direkte besked via en Facebook-notifikation. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du denne offentliggørelse.

Vinderen skal derefter skrive en Facebook-besked til SEGES Innovation med oplysninger om navn, adresse og/eller e-mailadresse, så gevinsten kan sendes. Hvis ikke, vinderen tager kontakt til SEGES Innovation inden for to uger efter konkurrencens afslutning, udtrækkes en anden vilkårlig vinder.

Præmie

Præmien kan ikke byttes til anden vare eller kontanter. SEGES Innovation garanterer ikke for eventuelle skader, præmien måtte få under levering. Præmien sendes med posten eller via e-mail.

Øvrigt

SEGES Innovation forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens betingelser eller aflyse konkurrencen i tilfælde af force majeure.

Konkurrencen er underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Persondata

SEGES Innovation behandler som dataansvarlig de personoplysninger, der fremgår af din Facebookprofil, med henblik på at kunne administrere din deltagelse i konkurrencer på SEGES Innovations Facebooksider. Behandlingen er en forudsætning for din deltagelse i konkurrencen.

SEGES Innovation behandler dine personoplysninger for at forfølge den legitime interesse i at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Personoplysninger modtaget i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen vil blive opbevaret af SEGES Innovation, indtil (i) konkurrencen er afsluttet, og oplysningerne ikke længere er nødvendige for at kunne administrere din deltagelse i konkurrencen, eller (ii) du meddeler SEGES Innovation, at du ikke længere ønsker at deltage i konkurrencen.

Du har i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og artikel 20‑21 ret til at (i) få indsigt i de oplysninger, som SEGES Innovation behandler om dig; (ii) modtage en kopi af de oplysninger, som SEGES Innovation behandler om dig samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig; (iii) få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet; (iv) gøre indsigelse mod SEGES Innovations behandling af dine personoplysninger; og (v) få begrænset SEGES Innovations behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde. Udøvelse af disse rettigheder kan ske ved at kontakte SEGES Innovation på info@seges.dk.

Du kan i øvrigt klage over SEGES Innovation behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til tredjeparter, der leverer IT-ydelser til SEGES Innovation (eksempelvis i relation til hosting og dokumenthåndtering).

SEGES Innovation behandler i øvrigt personoplysninger som beskrevet i vores privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål til SEGES Innovations behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, kan du skrive til SEGES Innovation på info@seges.dk.

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen